وبلاگ آموزشی حرفه و فن و کار و فناوری
آموزش حرفه وفن و دفاعی و کار و فناوری
 
نوشته شده در تاريخ : یکشنبه بیست و ششم آبان ۱۳۹۲

بسم الله الرحمن الرحیم

سوالات کتاب جدید التالیف آمادگی دفاعی سوم راهنمایی

درس اول

امنيت، تهديد و تهاجم مفهوم امنيت

1- امنيت در زبان فارسی به چه معنی است؟ در امان بودن از آسيب ها، امن بودن، در پناه بودن، نداشتن دلهره، نگرانی و ترس و آمده است.

2- ساده ترين تعريف، امنيت را بنویسید.يعنی دور بودن از خطراتی که عليه منافع مادی(جان، مال، سرزمين و ) و ارزش های معنوی (دين، فرهنگ، اعتقادات و ) ما وجود دارد.

3- امنيت جزء چه نيازهای از انسان است؟ فطری

4- در قرآن کريم درباره امنیت چه آمده است ؟قرآن کريم آمده است که حضرت ابراهيم(ع) از خداوند درخواست نمود تا مکه را سرزمين امن قرار دهد.

5- ريشه و سرچشمه امنيت چیست؟ ايمان به خدا است

6- چرا ریشه و سرچشمه امنیت ایمان به خدا است؟زيرا کسی که به خداوند توانا ايمان داشته باشد، دارای تکيه گاهی روحی و معنوی است که به او اطمينان و آرامش می بخشد.

7- خداوند در آيه ٢٨ از سوره رعد قرآن کريم در وصف مؤمنين چه می فرماید؟ آنان که ايمان آورده اند و دل هايشان به ياد خدا آرام می گيرد.

8- از نظر اسلام و قرآن، امنيت چیست؟از نظر اسلام و قرآن، امنيت يکی از نعمت های بزرگی است که خداوند به انسان عطا کرده تا درسايهٔآن،درجهتبندگیورضايتآفريدگارخويشحرکت کند.

.9- امنيت از مهم ترين نيازهای فطری و ضروری انسان است و با زندگی او پيوندی ناگسستنی دارد.

10- انسان هميشه در طول تاريخ به دنبال چه بوده است؟ به دست آوردن و حفظ امنيت خود

11- يکی از مهم ترين دلائلی که باعث شده آدميان به صورت گروهی واجتماعی زندگی کنند چه بوده است؟ نياز آن ها به امنيت مشترک بوده است.

12- يکی از عوامل اصلی و اوليه پيدايش سکونت گاه ها و شهرها چه بوده است؟ نياز به امنيت بوده است.

13- در گذشته های دور، چه خطراتی عليه امنيت انسان هابيشتر و بارزتربود؟(باذکر مثال) خطرات طبيعی مثلاً اگر در گذشته قحطی و خشک سالی جان مردم را به خطر می انداخت.

14- امروزه چه خطراتی عليه امنيت انسان ها افزايش یافته است؟ (باذکر مثال) خطرات انسانی عواملی مانند جنگ ها،ماهواره ها ورسانه ها

15- امروزه ، عواملی مانند جنگ ها، ماهواره ها و رسانه ها چه مواردی از انسان ها را به خطر انداخته است؟ منافع و ارزش ها

16- چند نمونه ازمهم ترين موارد ناامنی درهرجامعه را بنویسید. موضوعاتی مانند نگهداری سلاح گرم، توزيع و مصرف مواد مخدر، فساد وتبعيض از مهم ترين موارد ناامنی در هرجامعه ای محسوب می شوند.

17- عوامل ناامنی،به چند دسته تقسیم می شوند؟1- عوامل داخلی 2- عوامل بيرونی

18- چه عواملی در هر زمان می توانند آسايش انسان را سلب کنند؟عوامل داخلی و عوامل بيرونی

19- امروزه عواملی که می توانندآرامش افراد را از بين ببرند، بسيار فراوان اند.

20- امنيت انسان در گذشته های دور توسط چند عامل مشخص و شناخته شده در معرض خطر قرار می گرفت.

21- چرا امروزه عوامل خطر برای انسان نسبت به گذشته بیش تر است؟زیرا با گسترش فناوری و ابزارهای صنعتی ساخت بشر، امروزه اين عوامل خطر بسيار زيادتر شده اند؛ به طوری که غالب افراد، در همه جا، به نوعی در معرض خطرها و آسيب های شناخته و ناشناخته قرار دارند. درواقع هم تعداد خطرات و هم انواع آن ها بيشتر شده است.

22- در هر کشور يا جامعه ريشه نا امنی ها می تواند داخلی يا خارجی باشد.

23- در ناامنی داخلی، ريشه های خطر در کجا نهفته است؟( با ذکر مثال) در داخل مرزهای يک کشور يا جامعه مانند هرج و مرج،شورش، جدايی طلبی و .

24- در ناامنی خارجی، ریشه های خطر در کجا نهفته است؟ (با ذکر مثال)ریشه عوامل خطر، بيرون از مرزها قرار دارند؛ عواملی مانند تحريم های اقتصادی، تبليغات منفی رسانه های بيگانه و .

25- امروزه مهم ترين وظيفهٔهرحکومتیدرمقابلشهروندانچیست؟تأمين امنيت شهروندان آن است؛ به طوری که همه احساس آرامش داشته باشند.

 

26- چرا بايد امنیت را از ابعاد مختلف مورد مطالعه قرار داد؟زیرا که امنيت دارای مفهومی بسيار کلی و پيچيده است.

27- چند نمونه ازابعاد مختلف امنيت را نام ببرید. جنبه های نظامی، اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی و زيست محیطی

۲8- امنيت نظامی يعنی چه؟ امنيت نظامی يعنی داشتن قدرت دفاعی و تهاجمی برای يک کشور.

29- اگر کشوری دارای توان نظامی و دفاعی نباشد، هرگز امنيت نخواهد داشت.

30- امنيت نظامی به چه معناست؟ امنیت نظامی به معنای توان پاسداری ودفاع مردم يک کشور از سرزمين و شهروندان خود است که به وسيلۀنيروی نظامی و ابزارهای دفاعی امکان پذير می شود.

31- علائم امنيت اقتصادی را بنویسید. داشتن ثبات اقتصادی، توليد انبوه، صادرات زياد، کافی بودن منابع مالی، تأمين رفاه اقتصادی و معيشت مردم و از علائم امنيت اقتصادی است.

32- در چه صورتی امنيت اقتصادی یک کشورآسيب پذير خواهد بود؟ اگر کشوری از نظر داشتن پايه ها و زير بناهای اقتصادی ضعيف باشد ازنظر امنيت اقتصادی آسيب پذير خواهد بود.

33- امنيت سياسی به چه معناست؟ امنيت سياسی به معنای امن بودن کشور از نظر سياسی است.

 

34- وظايف حکومت برای حفظ امنيت سياسی چیست؟ وجود امنيت سياسی حکومت، دولت و نهادهای سياسی از ثبات لازم برخوردار خواهند بود و افراد گروه های جامعه در کمال آرامش، در سرنوشت سياسی خود مشارکت می کنند. فراهم کردن حضور افراد در فعاليت های چسياسی، جلوگيری ازهرج و مرج سياسی و ممانعت از دخالت بيگانگان در امورکشور از وظايف حکومت برای حفظ امنيت سياسی است.

35- یک کشور در چه صورتی دارای امنيت اجتماعی و فرهنگی است؟ (با ذکر مثال) وقتی که يک ملت توانايی حفظ الگوهای اجتماعی و سنتی مانند زبان، مذهب، آداب و رسوم، نوع پوشش و خود را داشته باشد دارای امنيت اجتماعی و فرهنگی است.

36- اگر اعضای يک جامعه ريشه های فرهنگی و اعتقادی خودشان را از دست بدهند، موجب چه چیزی می شود؟ به تدريج از اصل و اساس خود دور می شوند، و زمينهٔنابودیاجتماعیو فرهنگی خود را فراهم می کنند.

37- به نظر شما آيا استفاده از لباس هايی که علائم و نشانه های فرهنگی بيگانگان را دارد، می تواند يک تهديد فرهنگی و اجتماعی محسوب شود، چرا؟ بله ، زیرا ؟به تدريج از اصل و اساس خود دورمی شوند،وزمينه نابودی اجتماعیو فرهنگی خود را فراهممیکنند.

38- امنيت زيست محيطی یعنی چه؟ امنيت زيست محيطی به معنی پايداری محيط زيست و طبيعت جانوری و گياهی اطراف ما است.

39- در چه صورتی حيات کلّ موجودات زنده از جمله ما انسان ها تهديد يا از بين خواهد رفت؟ اگر عوامل زيستی مانند آب، هوا، محيط زيست و آلوده شده يا از بين بروند، حيات کلّ موجودات زنده از جمله ما انسان ها تهديد يا از بين خواهد رفت.

40- چند نمونه ازموارد ناامنی زيستی نام ببرید. وقوع سيلاب های بزرگ، از بين رفتن جنگل ها، گرم شدن هوای کرهٔزمينو از جمله موارد ناامنی زيستی هستند.

41- خطراتی که ممکن است امنيت ما را از بين ببرد.به اين خطرات تهديد گفته می شد.

42- تهديد به چه معنی است؟ تهديد به معنی ترساندن و بيم دادن است.

43- دولت آمريکا، برای اينکه ايران به فعاليت های صلح آميز هسته ای خود ادامه ندهد،به چه چیزی های تهدید می کند؟ کشور ما را به حملهٔنظامی،تحريمهایاقتصادیوتهديدمیکند.

44- تهديد از جنبه های مختلف قابل مطالعهاست.

45- انواع تهديدات را نام ببرید. (با ذکر مثال)

1- تهدیدات طبيعی مانند زلزله، سيل، توفان و

2- تهدیدات انسانی مانند: حمله نظامی ، ارزش ها، باورها و اعتقادات

46- انواع تهدیدات انسانی را نام ببرید.

تهدیدات انسانی دو نوع است. تهديد سخت و تهديد نرم.

47- تهدید سخت به چه نوع تهدیدی گفته می شود؟ اگر کشوری، کشور ديگر را تهديد به حمله نظامی کند، در اين حالت می گوييم تهديد از نوع سخت است.

48- تهدید نرم به چه نوع تهدیدی گفته می شود؟ اگر ارزش ها، باورها و اعتقادات يک جامعه هدف قرار گيرند، می گوييم تهديد از نوع نرم است.

49- هدف از تهدیدات نرم چیست؟ تهديدات نرم با اين هدف صورت می گيرند که يک ملت از ارزش های خود دست بردارد و به ارزش های ديگران تمايل پيدا کند.

50- چرا تهديد در مقابل امنيت قرار دارد ؟ زيرا هدف تهديد از بين بردن امنيت است.

51- هدف تهدید کنندگان از تهدید دیگران چیست؟ در واقع تهديد برای تأثير گذاشتن بر اراده، اعتقادات و افکار ديگران به منظور تسليم کردن آن ها در برابر خواست تهديدکنندگان است.

52- انواع تهديد را نام ببرید.

1- تهديد سياسی

2- تهديد اقتصادی

3- تهديد نظامی

4- تهديد فرهنگی و اجتماعی

5- تهديد زیست محیطی

53- تهديد سياسی به تهديدی گفته می شود ؟ تهديد سياسی به تهديدی گفته می شود که در آن يک قدرت خارجی قصد دارد در امورسياسی کشوری ديگر دخالت کند.

54- چند نمونه از تهدیدهای سیاسی قدرت های مداخله گر را بنویسید.از طريق تهديد به انجام کودتا، براندازی، ايجاد هرج و مرج، تفرقه بين اقوام و می کوشند به اهداف خودشان دست پيدا کنند.

55- يکی از مهم ترين تهديدات اقتصادی عليه هر کشوری چیست؟ فقر و عقب ماندگی اقتصادی می تواند يکی از مهم ترين تهديدات عليه هر کشوری باشد.

56- در چه صورتی کشوری کاملاً وابسته به قدرت های خارجی می شود؟ وقتی کشوری ازنظر اقتصادی ضعيف باشد، کاملاً وابسته به قدرت های خارجی می شود.

57- تهدیدات اقتصادی علیه یک کشور چگونه می باشد؟ وقتی کشوری ازنظر اقتصادی ضعيف باشد، کاملاً وابسته به قدرت های خارجی می شودآن گاه بيگانگان، هر زمانی لازم شد از دادن کمک اقتصادی و يا خريدن محصولات آن کشور خودداری می کنند. مثلاً ممکن است تهديد کنند که نفت آن کشور را اگر کشوری نفت خيز باشد نخرند، وام در اختيار آن کشور قرار ندهند يا اعلام کنند که برای واردات و صادرات فلان کشور موانعی ايجاد می کنند.

58- عوامل داخلی چگونه می توانند برای اقتصاد کشورتهديد به حساب آيند؟ عوامل داخلی مانند استفاده نامناسب از امکانات و منابع اقتصادیجامعه، عدم کارآيی مناسب و هم می توانند برای اقتصاد کشور تهديد به حساب آيند.

59- تهديد نظامی چیست؟ تهديد به لشکرکشی مستقيم و تجاوز به کشوری ديگر تهديد نظامی نام دارد.

60- در تهديد نظامی، قدرت مداخله گر از کشوری ديگر به زور امتيازی می خواهد.

61- اگرکشوری درمقابل قدرت مداخله گر مقاومت کند قدرت مداخله گر چه می کند؟ اگر آن کشورمقاومت کرد، قدرت مداخله گر تلاش می کند تا از طريق تهديد نظامی و ايجاد ترس در کشور موردنظر امتياز را کسب نمايد.

62- تهديد فرهنگی و اجتماعی ممکن است ریشه آن چه باشد؟ ممکن است ريشه آن ها داخلی يا خارجی باشد.

63- برای هر کشوری،چه مواردی می تواند تهدید فرهنگی و اجتماعی محسوب شوند؟ بی سوادی، مواد مخدر، فساد، غرق شدن در فرهنگ بيگانه و تهديد از نوع فرهنگی واجتماعی، محسوب می شوند.

 

64- قدرت های بيگانه معمولاً در زمينهٔتهديداتفرهنگیواجتماعیازچهابزاری استفاده می کنند؟ (با ذکر مثال) ابزار رسانه ای (ماهواره ، اينترنت، فيلم های سينمايی و ) استفاده می کنند.

65- تهديد زيست محيطی چه نوع تهدیدی است؟ (با ذکر مثال) تهدیداتی هستند که علیه محیط زیست کشورها بکاربرده می شوند.مانند: آلودگی هوا و آب ها، گرم شدن کرۀزمين،ازبينرفتنجنگلها،بالا آمدن آب درياها، احتمال وقوع زلزله و .

66- تهاجم به چه معنی است؟ تهاجم به معنی شبيخون، هجوم و حملۀيک کشور به کشوری ديگر به منظور اشغال و سلطه بر سرزمين است.

67- معمولاً قبل از آن که تهاجمی علیه کشوری صورت بگيرد، کشور تهديد کننده سعی می کند،چگونه آن کشور را آزمایش کند؟ معمولاً قبل از آن که تهاجمی علیه کشوری صورت بگيرد، کشور تهديد کننده سعی می کند، با تهديد و ايجاد ترس ميزان توان و آمادگی دفاعی آن کشور را آزمايش کند.

68- چه وقت تهاجم علیه کشوری آغاز می شود؟ وقتی کشور تهديد کننده ، با تهديد و ايجاد ترس ميزان توان و آمادگی دفاعی آن کشور را آزمايش کند وآن کشور در آمادگی کامل نبود، آن وقت تهاجم آغاز می شود.

69- آیا همیشه برای تهاجم به کشوری تهدید انجام می شود؟ خیر، بلکه ممکن است قبل از تهاجم دست به کارهای ديگری مانند تحريم بزند یعنی . بدون تهديد هم تهاجم انجام می شود.

70- تهاجم درگذشته بيشتر شکل نظامی داشت؟

71- درجهان، امروزه احتمال تهاجمنظامیدر آن کم تر است؛ اما درمقابل، تهاجم فرهنگی بسيار بيشتر از گذشته صورت می گيرد.

72- ابزار مهم مقابله با تهاجم خارجی چیست؟ ابزار مهم مقابله با تهاجم خارجی، علاوه بر آمادگی نظامی، آمادگی فرهنگی نيز هست.

73- آمادگی دفاعی یعنی چه؟به هر گونه آمادگی در مقابل تهاجم«آمادگی دفاعی »گفته می شود.

74- به طور کلی آمادگی دفاعی بر دو رکن استوار است آن دو را بنویسید.الف ) آمادگی اعتقادی، روحی و معنوی. ب) آمادگی نظامی، سياسی و اقتصادی.

75- آیا مردم يک کشور تنها با توان نظامی و فناوری های پيشرفته می توانند به دفاع از کشور خود بپردازند؟ خیر ، بلکه هر چه ميزان اعتقادات و باورهای دينی ملتی بيشتر باشد ميزان مقاومت و توان دفاعی آن ملت هم افزايش خواهد يافت.

76- در چه صورتی ميزان مقاومت و توان دفاعی یک ملت افزايش خواهد يافت؟ هر چه ميزان اعتقادات و باورهای دينی ملتی بيشتر باشد ميزان مقاومت و توان دفاعی آن ملت هم افزايش خواهد يافت.

77- تهاجم ممکن است به چند شکل انجام شود؟ تهاجم ممکن است به دو شکل نظامی و فرهنگی انجام شود.

78- درتهاجم نظامی، دشمن با چه ابزارهای اقدام به حمله می کند؟ ( با ذکر مثال) در تهاجم نظامی، دشمن با ابزارهای مادی مانندهواپيما، تانک و سرباز به قصد اشغال يک کشور اقدام به حمله نظامی می کند، که نمونه آن تهاجم رژيم صدام به کشور ما و جنگ تحميلی هشت ساله ( ١٣٦٧ تا ١٣٥٩ ) است.

79- در تهاجم فرهنگی، دشمن با چه ابزارهای دست به حمله می زند؟ ابزارهای غيرنظامی

80- ابزار دشمن درتهاجم فرهنگی چیست؟ ابزار و وسايل فرهنگی است.

81- در تهاجم نظامی، يکی از اهداف، دشمن چیست؟ در تهاجم نظامی، يکی از اهداف، دشمن اشغال سرزمين و خاک موردنظر است.

82- هدف اصلی دشمن در تهاجم فرهنگی چیست؟ در تهاجم فرهنگی، اشغال ذهن و اعتقادات و تغيير ارزش ها و باورهای دينی مردم، هدف اصلی دشمن است.

83- از جهات مختلف تهاجم فرهنگی خطرناک تر از تهاجم نظامی است.

84- تهاجم نظامی را با تهاجم فرهنگی از ابعاد مختلف مقايسه کنید.

عنوان

تهاجمنظامی

تهاجمفرهنگی

هدف

تصرف خاک و سرزمين

تصرف فکر و ذهن

مدت تهاجم

معمولاً کوتاه مدت و محدود

تدريجی، بلند مدت و نامحدود

چهره ظاهری

نفرت انگيز و پر سر و صدا

فريبنده و جذاب

چگونگی معرفی خود

اعلام دشمنی و نفرت

اظهار دوستی و محبّت

ابزار تهاجم

توپ تانک،موشک و …

امواج ماهواره ها، فيلم هایسينمايی، و ساير رسانه ها

آثار تهاجم

تلفات انسانی، زيان های اقتصادی و...

فساد اخلاقی، شيوع مواد مخدر،فروپاشی خانواده هاو ...

مکان های مورد تهاجم

مراکز اقتصادی، نظامی و …

مدارس، دانشگاه ها،مراکز فرهنگی و …

85- مهم ترين اهداف تهاجم فرهنگی دشمنان را نام ببرید.

١ - اسلام ستيزی و جلوگيری از اسلام گرايی؛

٢ - ايجاد بحران های اخلاقی و از بين بردن امنيت اخلاقی جامعه به ويژه در بين جوانان؛

٣ - از بين بردن ارزش های دينی و ملی جامعه؛

٤ - ايجاد روحيۀيأسونااميدیدربينمردم،خصوصاًدربينآيندهسازان ميهن.

86- به نظر شما در تهاجم فرهنگی دشمنان، ما از چه راه هايی می توانيم آن ها را در رسيدن به اهدافشان ناکام کنيم؟ پایبندی و عمل به ارزشهای دینی وملیکشور و پاسداری ازفرهنگ واعتقاداتملی ومذهبی

 درس دوم

جنگ و دفاع

1- جنگ يکی از حوادث اجتماعی است.

2- بيشتر جنگ ها درچه جوامع و به چه واسطه ای رخ می داند؟ بيشتر جنگ ها در جوامع اوليه به واسطه يک اتفاق رخ می داد.

3- عامل وقوع جنگ ها چه بوده است؟

به تدريج با رشد فکری انسان عامل وقوع جنگ ها از يک اتفاق ساده تبديل به عوامل مختلف و پيچيده سياسی، مذهبی، اقتصادی و گرديد و مدت جنگ ها نيز طولانی تر شد.

4- عواقب هر جنگی چه خواهد بود؟ عده ای از دو طرف کشته و تعداد بيشتری زخمی يا دچار آسيب های شديد روحی و جسمی می شوند. حتی درموارد فراوانی، افراد آسيب ديده تا پايان عمر ازبهبودی کامل بهره مند نمی شوند روحی و جسمی می شوند. حتی درموارد فراوانی، افراد آسيب ديده تا پايان عمر ازبهبودی کامل بهره مند نمی شوند

5- جنگ را تعریف کنید.

در تعريف جنگ می توان گفت: نبرد خشن و مسلحانه ای است که بين دو يا چند اجتماع مستقل اتفاق می افتد.

6- انسان ها در زمان گذشته جنگ های ساده و مشخص را به چه دلایلی شروع می

کردند؟

درابتدای زندگی جمعی انسان ها شروع هر جنگ دلايل ساده و مشخصی داشت و دو طرف درگيرعموماً برای به دست آوردن غنايم، قدرت نمايی و مقابله به مثل (تلافی کردن حملات قبلی) با يکديگر جنگ می کردند.

7- دلايل شروع جنگ هابزرگ در طول تاريخ را بنویسید.

١ -طمع به خاک کشور ديگر و رسيدن به منافع مادی؛

2- تحت تسلط قرار دادن کشورهای ديگر؛

3- اختلافات مرزی و منطقه ای؛

4- اختلافات سياسی، قومی، مذهبی و ؛

5- روحيه خودخواهی و قدرت طلبی حاکمان.

8- چرا عموم انسان های مخالف وقوع جنگ هستند؟ زيرا می دانند افراد زيادی در جنگ کشته می شوند و آسيب های فراوانی به امکانات و ثروت های مادی و معنوی هر دو طرف وارد می شود.

9- جنگ هميشه دارای دو طرف است آن دو طرف را بنویسید. يک طرف عده ای قرار دارند که تهاجم را شروع می کنند و در طرف ديگر گروهی که برای دفع تهاجم از خود دفاع می کنند.

10- مسئولیت این که جنگی اتفاق نيفتد،بر عهده چه کسانی است؟ مسئولان هر گروه و کشور و افراد با نفوذ هر ملتی بايد با تمام وجود تلاش کنند تا جنگی اتفاق نيفتد.

11- اگر تهاجمی ( جنگ) تحت هر شرايطی صورت پذيرد چه بايد کرد؟ باید دفاع کرد.

12- دفاع امری عقلانی و پسنديده می باشد.

13- دفاع از سرزمين و اعتقادات زمينه بروز دلاوری جوانان را فراهم می سازد.

14- دفاع از سرزمین و اعتقادات باعث چه چیزهای در مردمکشور می شود؟ دفاع از

سرزمين و اعتقادات زمينهٔبروزدلاوریجوانانرافراهممیسازدوباعث گسترش اخلاق جوانمردانه و تقويت روحيهٔسلحشوریوازخودگذشتگی مردم می شود.

15- معمولاً چه کسانی در جنگ قهرمان ملت مشوند؟ معمولاً در هر جنگی بهترين و با انگيزه ترين افرد از سرزمينشان دفاع می کنند و کشته می شوند و تبديل به قهرمانان ملت خود می شوند.

۱۶- هر ملتی برچه اساس در مقابل تهاجم بيگانگان ايستادگی و مقاومت می کنند؟ هر ملتی براساس فطرت ذاتی خود و با بهره مندی از تفکر و ارادهٔخويشدرمقابل تهاجم بيگانگان ايستادگی و مقاومت می کنند.

17- چرا هر ملتی براساس فطرت ذاتی خود و با بهره مندی از تفکر و ارادهٔخويشدر مقابل تهاجم بيگانگان ايستادگی و مقاومت می کنند؟ زيرا حفظ عزت و سربلندی و رسيدن به کمال بدون مقاومت در برابر تجاوزگران به دست نمی آيد.

18- قرآن کريم در مورد اهميت دفاع چه می فرمايد؟ اگر خداوند بعضی از مردم را به وسيلۀبعضیديگردفعنمیکردصومعهها، کليساها، کنيسه ها و مساجدی که نام خدا در آن ها بسيار برده می شود، ويران می شد.

19- در فرهنگ لغت، دفاع از نظر لغوی به چه معنی است؟ در فرهنگ لغت، دفاع از نظر لغوی به معنی ،« بدی و آزاری را از خود يا از ديگران دور کردن»، «وطن و ناموس و حقوق خود را از دستبرد دشمن حفظ کردن»، آمده است.

20- دفاع در انسان چه امری است؟ دفاع در انسان امری ذاتی، فطری و عقلانی است.

21- هر انسانی حق دارد در مواقع احساس خطر به دفاع ازچه مواردی بپردازد؟ به دفاع ازجان، مال، ناموس، سرزمين و اعتقادات خود بپردازد.

22- دفاع یعنی چه ؟ دفاع به مجموعه اقداماتی گفته می شود که انسان برای حفظ و حراست از حيات، اعتقادات، سرزمين و خود در برابر خطراتی که او را تهديد می کند، انجام می دهد.

23- انواع دفاع را نام ببرید. دفاع آگاهانه و دفاع غريزی

24- دفاع غريزی به چه دفاعی گفته می شود؟ به دفاعی که ناخودآگاه انجام می شود و در بين تمام موجودات زنده مشترک است دفاع غريزی می گويند.

25- چند نمونه از دفاع غریزی را بنویسید. حمله به دشمن يا حتی فرار سريع جانوران از محدوده ای که در آن احساس خطر می کنند، از نوع دفاع غريزی است.

26- دفاع آگاهانه چه نوع دفاعی گفته می شود؟ دفاع آگاهانه مخصوص انسان است و با استفاده از عقل و اراده و اختيار صورت می گيرد.

27- در دفاع آگاهانه انسان، دفاع خود را چگونه انتخاب می کند؟ نوع و شيوهٔدفاعخوددربرابرتهديدات را،متناسب با شرايط زمانی،مکانی و چگونگی خطر، و انتخاب می کند.

28- دفاع آگاهانه انسان شامل چه مواردی می شود؟ دفاع آگاهانه انسان فقط در مورد جسم و جان و امور مادی صورت نمی گيرد بلکه شامل ارزش های معنوی هم می شود.

29- چند نمونه ازدفاع آگاهانه انسان که برای ارزش های معنوی می باشد را نام ببرید. دفاع از اصول و ارزش های دينی و ملی، دفاع از حق در برابر باطل، دفاع از ناموس در برابر بيگانگان، دفاع از مظلومان در برابر ظالمان، دفاع از کشور و سرزمين.

30- نکته مهم در مورد چگونگی و شيوه دفاع از ارزش های معنوی چیست؟

نکتهٔمهم درمورد چگونگی و شيوهٔ دفاعاز ارزشهای معنوی،آموزهه ای دينی و اعتقادی است.

31- در کشور ما ایران معيارها و ارزش های معنوی جامعه را کسی راهنمايی و هدايت می کنند؟ رهبری معظم انقلاب

32- چرا دفاع در زندگی انسان نقش مهمی دارد؟ زيرا تمام انسان ها امنيت و آرامش را دوست دارند و به دنبال حفظ آن در زندگی فردی و اجتماعی خويش هستند.

33- يکی از عواملی که امنيت و آرامش هر جامعه ای را بر هم می زند، چیست؟ تهاجم بيگانگان به خاک کشورشان می باشد.

34- برای حفظ امنيت و آرامش در هر جامعه مردم آن کشور چه باید بکنند؟ حفظ امنيت و آرامش در هر جامعه نيازمند آن است تا تمام مردم در برابر تهاجم بيگانگان به کشورشان ايستادگی و مقاومت نمايند.

35- خداوند در آيهٔ٢٤٩ازسورهٔبقرهدر بارهگروهیا کشورها یک وچکدردفاع خود چه می فرمايد؟

«چه بسا گروهی اندک که بر گروهی بسيار به اذن خدا پيروزشدند.»

36- چند نمونه از دفاع و پيروزی گروه ها و کشورهای کوچک تر در مقابل قدرت های بزرگ تر را در جدول زير بنويسيد.

پاسخ دانشآموز

نتیجه بحث کلاس

ویتنام در مقابل آمریکا

امام خمینی در برابر شاه

حزب ا... لبنان در مقابل اسرائیل

37- چند نمونه ازآثار و نتايج دفاع دربرابرتهاجم بيگانگان را بنویسید.

١ - حفظ سرزمين و حراست از ارزش های جامعه؛

٢ - سربلندی مردم و حفظ اعتبار کشور در مقابل جهانيان؛

٣ - پيش گيری از طمع و تجاوز ساير کشورها؛

٤ - جلوگيری از ظلم و فساد تجاوزگران؛

٥ - جلوگيری از ايجاد ناامنی در جامعه.

38- ادامهٔحيات هرملتی به چه چیزیبست گیدارد؟

به توانايی و اراده آن ملت در دفاع از کشورشان بستگی دارد.

39- در تهاجم وحشيانه صدام به ايران اسلامی، مردم ایران چرا از کشور دفاع کردند؟ مردم ایران به پاخاستند و قهرمانانه از سرزمين، شرف، ناموس، اعتقادات و خود دفاع کردند و تجاوزگران را با ذلت و خواری به بيرون راندند.

40- امام خمينی (ره) در زمان دفاع مردم از دين و سرزمينشان چه فرمودند؟ «امروز ما در حال دفاع هستيم و دفاع از کشور يکی از عبادات بزرگ است.»

41- بيانات مقام معظم رهبریرا درمورد دفاع بنویسید. دفاع جزئی از هويت يک ملت زنده است. هر ملتی که نتواند از خود دفاع بکند زنده نيست. هر ملتی هم که به فکر دفاع از خود نباشد و خود را آمادهٔدفاع نکند، در واقع زنده نيست. هر ملتی هم که اهميت دفاع را درک نکندبه يک معنا

 

 

 

 

 

درس سوم

انقلاب اسلامي،تداوم نهضت عاشورا

1- بهمن ماه سال ١٣٥٧ ، برگی زرين و سندی پرافتخار درتاريخ ايران است.

2- در انقلاب اسلامی ايران، چه اقشاری خواهان اسلام و جمهوری اسلامی بودند؟ همه اقشار مردم از جمله روحانيان، کارگران، کارمندان، بازاريان، دانشگاهيان، دانش آموزان، معلمان و حتی نظاميان با حضور در صحنه،خواهان اسلام و جمهوری اسلامی بودند.

3- مردم ایران پس از شرکت در يک انتخابات آزاد و سالم چند درصد به جمهوری اسلامی رأی دادند؟ بيش از ٩٨ درصد آرای خود، به نظام جمهوری اسلامی رأی « آری » دادند.

4- کلمهانقلابدرفرهنگلغتبهمعنیاست؟کلمه انقلاب درفرهنگ لغت به معنی دگرگون شدن،زيروروشدن، تغيير و تحول، قيام گروهی برای واژگون کردن يک حکومت و آمده است.

5- انقلاب اسلامی ايران به معنی است؟ انقلاب اسلامی ايران به معنی قيام و ارادۀمردممسلمانوباايمانمابرایسرنگونی حکومت ستم شاهی و برقراری حق و عدالت براسا س مکتبانسان ساز اسلام است.

6- انقلاب اسلامی ايران در حقيقت ريشه درچه چیزی دارد؟انقلاب اسلامی ايران در حقيقت ريشه دراعتقاد مردم به اسلام و پيروی آن ها از پيامبر اسلام (ص) و ائمه اطهار (ع) دارد.

7- وظیفه تمام پيامبران الهی چه بوده است؟ تمام پيامبران الهی مردم را به يکتاپرستی، عدالت خواهی، صلح و دوستی، صداقت و دانايی دعوت می کردند و از ظلم و ستم، گناه و فساد، جهل و نادانی، شرک و بت پرستی و باز می داشتند.

8- پيامبر اسلام حضرت محمد (ص) مردم را به چه چیزی دعوت می کرد؟ پيامبر اسلام حضرت محمد(ص) نيز همچون ساير پيامبران بزرگ خدا، مردم را به سوی پرستش خدای يگانه و مبارزه با شرک و بت پرستی دعوت می کرد.

9- دو امانت بزرگی را که پيامبر (ص) پس از خود برای امت خود به يادگار گذاشت نام ببريد.

پاسخ دانش آموز

نتیجه بحث کلاس

قرآن و اهلبیت

10- مردم ایران چه کسانی را الگو و سرمشق زندگی خود قرار داده اند؟ مردم با ايمانِ ميهن ما، سعادت دنيا و آخرت خود را در دوستی پيامبر و اهل بيت آن حضرتمی دانند و به همين جهت رفتارو گفتار رسول گرامی اسلام (ص) و تمامی امامان برای آن ها الگو و سرمشق زندگی می باشد.

11- مردم ایران از مکتب امام حسین (ع) چه درس های را آموختند؟ مردم ما درس عزت و آزادگی را ازمکتب امام حسين (ع) و قيام عاشورا آموخته اند و نمی توانند در مقابل ظلم و ستم و بی عدالتی و اهانت به اعتقادات دينی خود ساکت بمانند.

12- ریشه ها و پایه های انقلاب اسلامی مردم ایران در چه چیزی های قرار دارد؟ ريشه ها و پايه های انقلاب اسلامی مردم ايران در اعتقاد آن ها به مکتب انسان ساز اسلام و الگو قرار دادن پيامبر اعظم (ص) و امامان (ع) قرار دارد.

14- رژیم پهلوی چگونه حکومتی بود؟ رژيم پهلوی، حکومتی فاسد و وابسته به بيگانگان بودکه حق آزادی و استقلال را از مردم ايران گرفته بود.

 

 

15- برخی از عوامل بروز انقلاب اسلامی ایران را بنویسید.

١- بی اعتنايی و بی احترامی شاه و حکومتش به احکام و قوانين اسلام

٢- ديکتاتوری شاه

٣- وابستگی اقتصادی به بيگانگان

٤- دوستی با رژيم اشغالگر سرزمين فلسطين

٥ -محروميت اقتصادی اکثريت مردم ايران

٦- عدم وجود شرايط مناسب برای تحصيل کودکان و جوانان

16- بی اعتنايی و بی احترامی شاه و حکومتش به احکام و قوانين اسلام به چه صورت های بوده است؟

در حکومت پهلوی:

1- به صورت آشکار به اصول و ارزش های دين اسلام اهانت می شد.

2- بی توجهی رژيم شاه به دستورات اسلامی در جامعه

3- گسترش بی حجابی و بی بند و باری

4- ايجاد مراکز فروش و مصرف مشروبات الکلی

5- گسترش فساد در جامعه و در ميان مسئولين حکومت

6- جلوگيری از فعاليت های تبليغی روحانيون و حق طلبان نمونه هايی از اين حرمت شکنی ها بود.

17- دلایل دیکتاتوری شاه را بنویسید.

1- شاه که مهرهٔدستنشاندهٔقدرتهایخارجیبود

2- شاه خود را سايهٔخدامیدانست.

3- هيچ کس حق اعتراض به شاه و اطرافيانش را نداشت.

4- شاه و اطرافیان هرکس را که مخالف خود می ديدند به راحتی به زندان می انداختند و يا از بين می بردند.

5- رأی ونظر مردم در ادارهٔحکومتتأثيرینداشت

6- انتخابات هم به سود خودشان از صندوق های رأی بيرون می آمد.

7- تمام قوانين مجلس و نوع عملکرد مسئولين در خدمت تحقق خواسته های شخص شاه بود.

18- چرا ایران در زمان شاه به کشورهای دیگراز نظراقتصادی وابسته می شد؟

زیرا کشورهای غربی و در رأس آن ها آمريکا نفت و ساير ذخاير ارزشمند کشور ما را با قراردادهای طولانی مدت و مطابق خواست خود تحويل می گرفتند و در عوض کالاهای توليدی خود را به ايران صادر می کردند. اين اقدام باعث وابستگی شديد کشور ما به صدور نفت و عدم پيشرفت در توليدکالاهای داخلی می گرديد.

19- علت ایجاد محروميت اقتصادی اکثريت مردم ايران در زمان شاه چه بوده است؟ با توجه به وابستگی اقتصادی به کشورهای خارجی و عدم حمايت ازتوليدات بومی و داخلی، اکثريت مردم از امکانات اقتصادی اندکی بهره مند بودند و غالب مردم، به خصوص روستائيان، از نعمت آب آشاميدنی سالم، برق، بهداشتو درمان، جاده های مناسب و بی بهره بودند.

20- مردم به خصوص روستائیان در زمان شاه از چه نعمت های بی بهره بودند؟ غالب مردم، به خصوص روستائيان، از نعمت آب آشاميدنی سالم، برق، بهداشت و درمان، جاده های مناسب و بی بهره بودند.

21- چرا کودکان در زمان شاه اکثریت بی سواد بوداند؟ وضعيت سوادآموزی و تعداد مدارس در مناطق محروم و روستايی به گونه ای بود که عدهٔزيادی ازکودکان به علت فقراقتصادی ودور بودن ازمدرسه حتیاز تحصيل در دورهٔابتدايی هم محروم بودند.

22- چرا جوانان خانواده های مستضعف به سختی می توانستند در دانشگاه ها ادامه تحصيل دهند؟زیرا موقعيت اقتصادی عموم مردم و شرايط تحصيل در دانشگاه ها به صورتی بود که جوانان خانواده های مستضعف به سختی می توانستنددر دانشگاه ها ادامه تحصيل دهند.

23- ويژگی های انقلاب اسلامی ايران را بنویسید.

١ -رهبری امام خمينی و پيشگامی روحانيت

٢ -وحدت و يکپارچگی مردم

٣ -اعتقاد به اسلام و الگو قرار دادن قيام امام حسين (ع)

٤- عدم وابستگی انقلاب اسلامی به قدرت های بيگانه

24- نقش روحانيت در زمان غیبت امام زمان (ع) را بنویسید.روحانيت مبارز و انقلابی که در زمان غيبت امام زمان (عج) وظيفهٔحساس پاسداری از دين اسلام را عهده دار است، در کنار اين ملت قهرمان، با هر گونه ظلم، جنايت و بی عدالتی به صورت مخفيانه و آشکارمبارزه می کرد.

25- امام خمينی (ره) سکوت در برابر شاه خائن و حکومت ستمگرش را از چه زمانی جايز نمی دانست؟ بعد از حوادث سال١٣٤١

26- امام خمینی (ره) چگونه به مبارزه با حکومت شاه پرداخت؟امام خمینی (ع) مانند جد بزرگوارش پيامبر اکرم (ص ) و امام حسين ( ع) در ابتدا با نصيحت، روشنگری، هشدار و سپس با فرياد اعتراض، به مبارزه با ظلم پرداخت.

27- تبعيد پانزده ساله امام خمينی ( ره) به چه کشورهای بود؟ترکيه و سپس عراق

28- منظور امام خمينی از اين جمله « طرفداران من در گهواره ها خفته اند. » چه بود و چرا اين جمله را فرمود؟

پاسخ دانشآموز

نتیجه بحثکلاس

یعنیامام با دور اندیشی پیش بینیمی کرد که چند سال دیگر مردمبرضد شاهر قیام خواهند کرد وکودکان آن روز جوانان فداکارانقلابی میشوند

29- چه گروه های از انقلاب اسلامی و رهبری امام خمينی به طور کامل حمايت نمودند؟ در انقلاب اسلامی مردم شهری و روستايی، مسلمان و غيرمسلمان، زن و مرد و همهٔاقشاروگروه های اقتصادی،سياسی ومذهبی

30- نقش وحدت ویکپارچگی مردم را در انقلاب اسلامی را بنویسید.در انقلاب اسلامی مردم شهری و روستايی، مسلمان و غيرمسلمان، زن و مرد و همهٔاقشار وگروه های اقتصادی،سياسی ومذهبی باهم متحد شدهوازانقلاب اسلامی و رهبری امام خمينی به طور کامل حمايت نمودند.

31- عدم وابستگی انقلاب اسلامی به قدرت های بيگانه یعنی چه؟یعنی انقلاب اسلامی وابسته به هيچ حزب، گروه، فرد و يا دولت خارجی نبوده و نيست.

32- يکی از ويژگی های بزرگ انقلاب اسلامی ایران چیست؟این است که استقلال سياسی انقلاب ايران و عدم وابستگی آن به بيگانگان يکی از ويژگی های بزرگ انقلاب اسلامیایران است.

3- نتايج و دستاوردهای انقلاب اسلامی را بنویسید.

1- استقرار اسلام و نظام جمهوری اسلامی با رأی مردم

2- برقراری استقلال و آزادی

3- عمران و آبادانی کشور

4- شکوفايی و پيشرفت علمی

5- حمايت و کمک های همه جانبه از مظلومان در سراسر جهان

6- بيداری ملت ها

34- هدف و خواسته مردم از استقرار اسلام و نظام جمهوری اسلامی چیست؟ خواستهٔاصلی مردمان قلابی ما،اجرای اسلام ودستوراتدينخدا بودکه با پيروزی انقلاب اسلامی به دست آمد. احيای نمازهای جمعه و جماعت رعايت حجاب اسلامی، بسته شدن مراکزفساد، تصويب و اجرای قانون اساسی طبق آيات نورانی قرآن و سنت پيامبر (ص) و ائمه (ع) و تصويب اصلولايت فقيه برای رهبری نظام در قانون اساسی

35- جشن پيروزی ٢٢ بهمن ١٣٥٧ چه جشنی است؟ جشن رهايی از چنگال دشمنان خدا و آزادی از بند استکبار آمريکا بود.

36- چرا دشمنان می خواهند استقلال و آزادی را از مردم بگیرند؟زیرا دشمنان منافع فراوانی را از دست داده اند.

37- دشمنان چگونه می خواهند انقلاب اسلامی از بین ببردند؟ دشمنان با توطئه ها و شيوه های مختلف قصد از بين بردن انقلاب اسلامی يا انحراف آن را داشتند که تاکنون جز شکست و خواری چيزی نصيب آن ها نشده است.

38- بخشی از خدمات عمران و آبادانی کشور را بنویسید. رسيدگی به امور محرومان و روستاييان، ارتقای شرايط زندگی افراد محروم و زحمت کش، برخوردار شدن اکثريت مردم از امکانات مناسب زندگی، ساختن جاده ها و راه ها، آبرسانی و برق رسانی به مناطق روستايی و محروم ، گسترش کارخانجات و مراکز صنعتی در سراسر کشور، گسترش صادرات غير نفتی و بخشی از اين خدمات و پيشرفت هاست.

39- بخشی از شکوفايی و پيشرفت علمی کشور را بنویسید. با پيروزی انقلاب اسلامی و بهره گيری از فرهنگ ناب محمدی (ص)، حوزه های علميه و دانشگاه ها گسترش يافت و امکان ادامهٔتحصيلبرایهمگانفراهمشد. با شکوفايی علمی کشور نتايج بسيار شگفت انگيزی درعرصهٔعلموفناوری به دست آمد. دست يابی به فناوری هسته ای، پيشرفت در علومفضايی و پرتاب ماهواره به فضا، اختراع و توليد داروها و دستگاه ها و ابزار پزشکی و درمانی، ساختسلاح های پيشرفته مانند موشک های دور برد و ساير تجهيزات دفاعی، بخشی از اين پيشرفت ها می باشد.

40- حوزه های علمیه و دانشگاه ها با بهره گیری از فرهنگ ناب محمد(ص) گسترش یافت.

41- نمونه هایی ازنتایج شکوفايی علمی در عرصه علم و فناوری را نام ببرید.

1- دست يابی به فناوری هسته ای

2- پيشرفت در علوم فضايی و پرتاب ماهواره به فضا

3- اختراع و توليد داروها و دستگاه ها و ابزار پزشکی و درمانی

4- ساخت سلاح های پيشرفته مانند موشک های دور برد و ساير تجهيزات دفاعی

42- علت بهرمندی محرومان و مستضعفان دنيا ازایران چیست؟ پشتوانه معنوی رهبری نظام و ملت ايران بهره مند شدند.

43- حمايت و کمک های همه جانبه ایران از مظلومان در سراسرجهان باعث چه چیزی شده است؟ حمايت ها باعث شد که ملت های مظلوم فلسطين، لبنان،افغانستان و در مبارزه با اشغالگران کشورشان احساس تنهايی نکرده و با ايمان و توکل بر خداوند با ستمگران مبارزه کنند.

44- ايران بارها اعلام کرده است که خواهان چه چیزی در جهان است؟ صلح، دوستی و برادری با همه کشورها (به جز رژيم اشغالگر سرزمين فلسطين)است.

45- چرا ايران خواهان صلح، دوستی و برادری با همه کشورها است؟ زيرا حمايت از محرومين و ستم ديدگان را وظيفه انسانی و دينی خود می داند.

46- امروزه الگوی بیداری مردم انقلابی و حق طلب در سراسرجهان چه کشوری است؟ جمهوری اسلامی ايران

47- هرکس که می خواهد ديکتاتور و فرعون زمان خود را سرنگون کند، ازايران و تجربه های آن درس می گيرد.

48- نمونه هايی از تأثيرپذيری و الگوگيری ملت های مظلوم دنيا از انقلاب اسلامی ايران را نام ببرید. بيداری ملت هایمسلمان در منطقهٔخاورميانه وکشورهای شمال آفريقا و را می توان نمونه هايی از تأثير پذيری و الگوگيری ملت های مظلوم دنيا از انقلاب اسلامی ايران دانست.

49- امام راحل ( ره) و حضرت آيت الله خامنه ای در مورد انقلاب اسلامی چه سفارش کرده اند؟ سفارش کرده اند که حفظ و دفاع از انقلاب اسلامی مهم تر از پيروزی آن است.

50- دشمنان ایران با چه کارهای درصدد نابودی انقلاب بوده اند؟ با توطئه های فراوان مانند:کودتا، تحميل جنگ هشت ساله به ايران و محاصرهٔاقتصادی دست ازتلاش برای نابودی انقلاب ما برنداشته اند.

51- در حال حاضر خطرناک ترين روش دشمن بر علیه ایران چیست؟ جنگ نرم

52- چند نمونه از روش های جنگ نرم دشمن را که بکار می برد را بنویسید. استفاده از روش های ضد فرهنگی و رواج فساد اخلاقی و بی بند وباری در جامعه،هدف قرار دادن قشر جوان، ايجاد بدبينی نسبت به اسلام و قوانين آن و ايجاد اختلاف بين مردم است.

53- رمز پیروزی و راه حفظ و ادامۀانقلابماچیست؟

راه حفظ و ادامهانقلاب ما،همان رمزپيروزی آن یعنی : «ايمان به خدا،وحدت مردم و پيروی از رهبری » است که در پرتو بصيرت وهوشياری حاصل می شود.

54- خداوند در آيه ٥ از سوره قصص، در قرآن کريم به بندگان خود چه وعده داده است؟ و ما اراده کرديم تا بر مستضعفان روی زمين منت نهاده و آنان را پيشوايان مردم گردانيم و آن ها را وارثان زمين کنيم.

55- ما دانش آموزان با اعتقاد به قرآن کريم با خدای خود چه عهد می بنديم؟ ما دانش آموزان با اعتقاد به قرآن کريمبا خدای خود عهد می بنديم تا با استفاده از تفکر و تعقل،کسب علم و دانش و با اخلاق نيکو و عمل صالح، زمينه ساز ظهور حجت حق حضرت مهدی (عج) باشيم، تا عدالت، صلح و برادری در سرتاسر جهان حاکم گردد.

 

درس چهارم

بسيج، مدرسه عشق

1- کلمه بسيج با چه مواردی رابطه ناگسستنی دارد؟ کلمهٔبسيج باانقلاب اسلامی، امام خمينی، ولايت، دفاع مقدس، ايثار و شهادت رابطهٔ

ناگسستنی دارد.

2- کلمه بسيج که با انقلاب اسلامی، امام خمينی، ولايت، دفاع مقدس، ايثار و شهادت رابطه ناگسستنی دارد.باعث چه چیزی شده است؟ اين

رابطه باعث شده که بسيج همواره حافظ و نگهبان ارزش ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی باشد.

3-جمله « بسيج مدرسه عشق، مکتب شاهدان و شهيدان گمنامی است که پيروانش بر گلدسته های رفيع آن اذان شهادت و رشادت سرداده اند» از کیست؟ امام خمينی ( ره)

4-يکی از عوامل مهم پيروزی و استمرار انقلاب اسلامی چه بوده است؟ حضور با انگيزهٔمردم درتمام صحنه های موردنيازسياسیواجتماعی

جامعه است.

5- تنها عاملی که می توانست مانع موفقيت دشمنان نظام شود چه بوده

است؟ حضور مستمر و سازماندهی شده مردم بود.

6- چرا حضور مستمر و سازماندهی شده مردم تنها عاملی که مانع موفقيت دشمنان نظام شده است؟ زيرا حضور انسان های مؤمن و باانگيزه، فداکار و آموزش ديده، همچون سدی محکم در برابر توطئه گران مانع تحقق اهداف آن هامی شود.

7-امام خمینی درچه تاريخی دستور تشکيل ارتش بيست ميليونی (بسيج) را صادرفرمودند؟ در تاریخ 5 آذر ١٣٥٨

8-مفهوم بسيج با چه مواردی درهم آمیخته است؟ مفهوم بسیج با دفاع از اصول و ارزش های دينی، مقاومت در برابر دشمنان، پايداری در مقابل متجاوزان و ايثار و فداکاری برای حفظ استقلال و سربلندی ميهن ما درهم آميخته است.

9-تعریف بسیج را از نظر حضرت آيت الله خامنه ای، فرمانده کل قوا بنویسید. « بسيج عبارت است از مجموعه ای که در آن پاک ترين انسان ها، فداکارترين و آماده به کارترين جوانان کشور، درراه اهداف عالی اين امت، و برای به کمال رساندن و به خوشبختی رساندن اين کشور جمع شده اند

10- پس از چه مدتی از تشکیل بسیج صدام به کشور حمله کرد؟ ٩ماه از فرمان امام خمينی مبنی بر تشکيل بسيج نگذشته بود که صدام، با حمايت قدرت های سلطه گر، جنگی را بر کشورما تحميل کرد که ٨سال طول کشيد.

11-هنگام حمله صدام به کشور وضعیت ارتش و سپاه چگونه بود؟ در شرايط آن روز ارتش و سپاه پاسداران تجهيزات مناسب، نيروی انسانی کافی و آمادگی لازم برای ورود به يک جنگ گسترده را نداشتند.

12- کمک مدافعان ميهن شتافتند و با همراهی نيروهای باايمان و شجاع ارتش و سپاه، در راه دفاع از سرزمينشان حماسه هايی آفريدند که ملت ايران هرگز آن را فراموش نخواهد کرد.

13-در زمان جنگ همه دشمنان کشور چگونه به کمک صدام شتافتند؟ در آن زمان همه دشمنان نظام نوپای اسلامی به کمک صدام شتافتند و تمام امکانات و تجهيزات نظامی مورد نياز را در اختياراو گذاشتند.

14-سلاح نیروهای بسیجی در زمان جنگ برای دفاع از میهن چه بود؟ سلاح نيروهای بسيجی ايمان، اعتقاد، ايثار و فداکاری بود که به وسيلهٔآن به مقابلهٔدشمن رفتند وپس از٨سال پايداری وايستادگی متجاوزين را ازخاک ميهن بيرون راندند.

15-فرمایش مقام معظم رهبری در مورد تجهیزات دشمن و نیروهای بسیجی را بنویسید. ابزار دشمن عبارت از تجهيزات است. تجهيزات در مقابل نيروی ايمان و شور و عشق و ارادهٔ مردم، کارايی ندارد.مدرن ترين تجهيزات در مقابل يک نيروی مقاوِم ايستادهٔشهادت طلب،ازکاربازمی ماند.

16- چرا ابزار و تجهیزات دشمن در مقابل نیرهای بسیجی کارائی نداشتند؟ زیرا تجهيزات در مقابل نيروی ايمان و شور و عشق و ارادهٔمردم،کارايیندارد.

17-مدرن ترين تجهيزات در مقابل يک نيروی مقاوِم ايستادهٔشهادت طلب، از کار بازمی ماند.

18- نیروهای بسیجی چه کسانی بودند؟ نيروهای بسيجی مردم عادی کوچه و خيابان های ميهن اسلامی ما بودند که پس از تجاوز دشمن به کشورشان، احساس تکليف کردند و برای دفاع از سرزمين ايران به مناطق جنگی شتافتند.

19-رزمندگان بسیجی به چه چیزی معتقد بودند؟ رزمندگان بسيجی معتقد بودند که برای حفظ استقلال جمهوری اسلامی ايران و ارزش های به دست آمده از انقلاب اسلامی بايد در مقابل متجاوزين پايداری کرد.

20-رزمندگان بسیجی دفاع در برابر ظالمین را از چه کسی آموخته بودند؟ آنها دفاع در برابر ظالمين را از سرور شهيدان حضرت امام حسين(ع) آموخته بودند.

21-رزمندگان بسیجی شهادت در برابر ظالمین را چه می دانستند؟ شهادت در اين راه مقدس را پاداشی بزرگ از جانب خداوند می دانستند.

22-رزمندگان بسیجی از چه چیز جوانان کشور مطمئن بودند؟ آن ها مطمئن بودند که اگر در اين راه به شهادت برسند، جوانان ديگری هستند که پرچم مقاومت را در دست بگيرند و راه آنها را ادامه دهند.

23-شهيدان دوران دفاع مقدس الگوهای ماندگار ايثار ، فداکاری و شجاعت هستند.

24-چرا ملت ايران و خصوصاً جوانان ميهن ما هرگز شهیدان و راه پرافتخارشان را فراموش نخواهند کرد؟ زیرا شهيدان دوران دفاع مقدس

الگوهای ماندگار ايثار، فداکاری و شجاعت هستند که ملت ايران و خصوصاً جوانان ميهن ما هرگز آن ها و راه پرافتخارشان را فرامو نخواهند کرد.

25-پس از پايان جنگ تحميلی، دشمنان انقلاب اسلامی به چه نتيجه رسيدند؟ که با تهاجم نظامی نمی توانند به اهداف خود برسند.

26-دشمنان انقلاب پس از این که در جنگ به نتیجه نرسیدند از چه تهاجمی استفاده کردند؟ نوع تهاجم را از نظامی به فرهنگی و از جنگ سخت به جنگ نرم تغيير کرد.

27-دشمنان ابتدا از تهاجم نظامی و سپس از تهاجم فرهنگی برعلیه ایران استفاده کردند.

28- دشمنان در ابتدا از تهاجم نظامی و فرهنگی و سپس از جنگ سختبه جنگ نرم تغییر داد.

29- چرا دشمنان نوع تهاجم را از نظامی به فرهنگی و از جنگ سخت به جنگ نرم تغييردادند؟ زیرا دشمنان انقلاب اسلامی پس از پايان جنگ تحميلی، به اين نتيجه رسيدند که با تهاجم نظامی نمی توانند به اهداف خود برسند.

30-تغيير در شيوه تهاجم دشمنان باعث شده چه چیزی شد؟ تا شيوه دفاع نيز متناسب با آن انتخاب شود.

31-وظيفه مهم سازمان بسيج و نيروهای بسيجی در شرایط کنونی کشور چیست؟ مقابله با تهاجم فرهنگی و جنگ نرم دشمنان است.

32-برای اين که همه گروه های مردمی بتوانند در حفاظت از دستاوردهای انقلاب اسلامی نقش داشته باشند چه مراکزی به وجود آمده است؟ و چرا؟ بسيج دانش آموزی، بسيج دانشجويی، بسيج فرهنگيان و به وجود آمده است تا افراد مؤمن و معتقد به نظام جمهوری اسلامی بتوانند در حفظ و استمرار حرکت انقلاب اسلامی سهيم باشند.

 

33-چرا بسياری از رزمندگان دوران دفاع مقدس جوانان دانش آموزی بودند؟ توجه به صدور فرمان امام خمينی (ره) برای مقابله با دشمن متجاوز، احساس وظيفه کردند و دفاع از دين و سرزمين خود را برماندن در کلاس ترجيح دادند.

34-دانش آموزان از مکتب امام حسين(ع) چه آموخته بودند؟ درس مبارزه با ظلم و مقاومت در برابر ظالم را از آن حضرت آموخته بودند.

35-چه تعدادی از دانش آموزان در طول 8 سال دفاع مقدس به شهادت رسيدند؟ 36000 نفر از دانش آموزان کشورمان، در طول ٨ سال دفاع مقدس به شهادت رسيدند.

36-اهداف بسیج دانش آموزی چیست؟ در راستای اهداف مقدس دانش آموزان شهيد، بسيج دانش آموزی تلاش می کند با جذب دانش آموزان علاقمند، در مسير رشد علمی و معنوی و پيشرفت جامعهٔاسلامیحرکتنمايد.

37-چند نمونه از برنامه ها و وظايف بسيج دانش آموزی برای رسيدن به اهداف ارزشمند نظام اسلامی و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی را

بنویسید.

1- تقويت اعتقادات دينی و آگاهی سياسی دانش آموزان؛

2- تربيت دانش آموزانی منطبق با الگوهای دينی؛

3- مشارکت دانش آموزان در زمينه های فرهنگی، سياسی، سازندگی

و؛

4- تقويت توان علمی دانش آموزان و تشکيل انجمن های علمی و ادبی؛

5- آموزش رشته های مختلف ورزشی و برگزاری اردوهای متنوع و با نشاط.

38-يکی از فعاليت های مهم بسيج دانش آموزی چیست؟ برگزاری اردوهای راهيان نور است که با هدف آشنا کردن دانش آموزان با ارزش های دفاع مقدس از طريق مشاهدهٔمناطقعملياتیصورتمیگيرد.

39- دوران کنونی، مهم ترين وظايف بسيج چیست؟ فعاليت های غيرنظامی و فرهنگی است.

40-مهم ترين فعاليت های غيرنظامی و فرهنگی بسیج را بنویسید.

1- فعاليت های علمی و پژوهشی

2- فعاليت های فرهنگی و هنری

3- فعاليت های سياسی 4- فعاليت های سازندگی و امدادرسان

5- فعاليت های ورزشی

41-هدف از فعاليت های علمی و پژوهشی بسیج چیست؟ بسيج در اين رابطه تلاش می کند تا کشور با سرعت بيشتری در مسير رشد علمی حرکت کند.

42-برخی از فعاليت های بسيج درزمينه های علمی و پژوهشی را بنویسید.

الف) تلاش درجهت تربيت نيروی انسانی متعهد و متخصص؛

ب) کشف و پرورش استعدادهای علمی کشور؛

ج) تشويق و معرفی مخترعان و متفکران بسيجی.

43-فعاليت های فرهنگی و هنری بسيج در راستای می باشد؟

در راستای پيشرفت های فرهنگی و رشد معنويت درجامعه و پرکردن بخشی از اوقات فراغت جوانان از طريق انجام فعاليت های مفيد و سالم صورت می گيرد.

44-برخی از فعاليت های فرهنگی و هنری بسیج را بنویسید.

الف) تشکيل کانون های فرهنگی و انجام فعاليت های قرآنی؛

ب) برگزاری مسابقات و جشنواره های فرهنگی و هنری؛

ج) فعاليت در زمينه گسترش امر به معروف و نهی از منکر.

45-هدف از فعاليت های سياسی بسیج چیست؟ بسيج زمينه ساز رشد سياسی و حضور مردم در صحنه های سياسی جامعه است. و بسيج تلاش می کند درايجاد وحدت ملی، پيوند مردم با ولايت و نقش مؤثری داشته باشد.

چ 46- برخی از فعاليت های سیاسی بسیج را بنویسید.

الف) تلاش در جهت بالا بردن آگاهی سياسی مردم؛

ب) حضور در صحنه های مهم سياسی، اجتماعی مانند انتخابات،

راهپيمايی ها، نمازهای جمعه و جماعت و

ج) ترويج و تبليغ انديشه های سياسی امام خمينی و مقام معظم رهبری.

47- هدف از فعاليت های سازندگی و امدادرسانی بسیج چیست؟ بسيج می کوشد با نهادهای مختلف همکاری نموده و در سازندگی ميهن اسلامی مشارکت نمايد.

48-برخی از فعاليت های سازندگی و امدادرسانی بسیج را بنویسید. الف) برگزاری اردوهای جهادی به منظور سازندگی روستاهای مناطق

محروم؛ ب) همکاری با دولت در اجرای طرح های اجتماعی، سازندگی، بهداشت و درمان و ؛

ج) همکاری در امدادرسانی به آسيب ديدگان حوادثی مانند زلزله، سيل و ...

49-هدف ازفعاليت های ورزشی بسیج چیست؟ بسيج سعی می کند اوقات فراغت جوانان را با ورزش پرنموده و از اين راه در رشد ورزش کشورمان نقش مؤثری داشته باشد.

50-برخی از برنامه ها و فعالیت های ورزشی بسیج را بنویسید.

الف) تشکيل کانون های ورزشی بسيج؛

ب) گسترش ورزش های همگانی، محلی و بومی؛

ج) تقويت ورزش قهرمانی متناسب با فرهنگ اسلامی؛

د) ترويج فرهنگ جوانمردی در ورزش.

 

درس پنجم

هشت سال دفاع مقدس

1-پس از پيروزی انقلاب اسلامی، کشورچه نظامی تبدیل شد؟ ما از يک نظام وابسته به قدرت های بيگانه تبديل به يک نظام مستقل به نام

جمهوری اسلامی ايران شد.

2- پس از پیروزی انقلاب اسلامی چه پایگاه های در ایران برچیده شدند؟ پايگاه های نظامی بيگانگان در کشور ما برچيده و کليه مستشاران نظامی ارتش که بيشتر آن ها آمريکايی بودند، ازميهن ما خارج شدند و بسياری از نظاميان وابسته به حکومت شاه نيز از ارتش ايران پاکسازی شدند.

3-حکومت کشورما قبل و بعد ازپيروزی انقلاب اسلامی رابطه اش با رژیم اشغالگرفلسطین چگونه بوده است؟ حکومت کشور ما که تا قبل ازپيروزی انقلاب اسلامی، دوست و متحد رژيم اشغالگر سرزمين فلسطين بود، تبديل به دشمن اشغالگران قدس عزيز و دوست مردم مظلوم فلسطين شد. و از آن پس، ديگر ايران پايگاه بيگانگان در منطقهٔخاورميانهنبود، بلکه تبديل به دوست و ياور مظلومان و ستم ديدگان شد.

4- با سقوط نظام شاهنشاهی، سياست خارجی جمهوری اسلامی ايران بر چه اساس شکل گفته است؟ با سقوط نظام شاهنشاهی، سياست خارجی جمهوری اسلامی ايران براساس حمايت از مظلومان و مسلمانان و مخالفت با قدرت های ستمگر شکل گرفت.

5- پس از پيروزی انقلاب اسلامی، چه گروه های در جهت خواست و منافع دشمنان فعالیت می کردند؟ گروهک های ضدانقلاب با حمايت و تحريک بيگانگان و با شعارها و عناوين فريبنده در جهت خواست و منافع دشمنان فعاليت نمايند.

6- بخشی از حوادثی که به منظور از بين بردن و يا منحرف کردن انقلاب اسلامی صورت گرفته است را نام ببرید. ترور شخصيت های برجسته و انقلابی ميهن هم چون شهيد سرلشکر محمدولی قرنی، شهيد مرتضی مطهری، شهيد دکتر محمد مفتح و ، تحريک قوميت ها برای خودمختاری، فعاليت مسلحانه گروه های ضدانقلاب در برخی از شهرها و مناطق مرزی کشور و که همگی از طرف بيگانگان و دشمنان ملت ايران سرچشمه می گرفت، بخشی از حوادثی بود که به منظور از بين بردن و يا منحرف کردن انقلاب اسلامی صورت گرفت.

7- برخی ازشخصيت های برجسته و انقلابی ميهن که از طرف بيگانگان و دشمنان ملت ايران ترور شدند را نام ببرید. شخصیت های هم چون شهيد سرلشکر محمد ولی قرنی، شهيد مرتضی مطهری، شهيد دکتر محمد مفتح و … .

8- تمامی ترورها و فعالیت های دشمنان چگونه با شکست مواجه گردید؟ با رهبری هوشمندانهٔامامخمينی (ره) و مقاومت و پايداری مردم ايران با شکست مواجه گرديد.

9-چرا ارتش درآغاز حمله صدام به ايران، از انسجام و استحکام لازم برای دفاع در مقابل متجاوزين برخوردار نبود؟ به علت خروج مستشاران نظامی خارجی، اعدام چند نفراز سران نظامی که در کشتار مردم بی گناه نقش داشتند، فرار تعدادی از فرماندهان و پاکسازی تعدادی از نظاميان وابسته به حکومت شاه، از انسجام و استحکام لازم برای دفاع در مقابل متجاوزين برخوردار نبود.

10- چرا سپاه پاسداران آمادگی کافی برای مقابله با يک تهاجم وسيع به

کشور را نداشت؟ زیرا سپاه پاسداران يک نهاد انقلابی نوپا بود که تازه، در ارديبهشت ماه سال ١٣٥٨ ، تأسيس شده بود و به همين جهت نيروی انسانی لازم، امکانات مورد نياز و آمادگی کافی برای مقابله با يک تهاجم وسيع به کشور را نداشت.

11- سپاه پاسداران در چه تاریخی تأسیس شد؟در ارديبهشت ماه سال ١٣٥٨ ، تأسيس شد.

12- چرا صدام به کشور ایران حمله کرد؟ زیرا که صدّام، وقوع انقلاب اسلامی در ايران را به ضرر حکومت ديکتاتوری خود می دانست .

13- صدام با تحريک و حمايت قدرت های سلطه گر، تهاجم و تجاوز خود به ایران آغاز کرد.

14-صدام حمله خود به کشور را از چه سمت آغاز کرد؟ صدام تهاجم و تجاوز سراسری خود را در طول بيش از ١٢٠٠ کيلومتر از مرزهای جنوب و غرب سرزمين ما آغازکرد.

15-چگونگی تهاجم نظامی ارتش صدام به کشورمان را بنویسید.ارتش صدام در تهاجم نظامی به کشور ما که در ٣١ شهريور ماه ١٣٥٩ آغاز شد، بخش وسيعی از مناطق جنوب و غرب ايران را به اشغال خود درآورد.

16-صدام چگونه حاکمی بود؟صدام حاکمی ظالم، ديکتاتور و قدرت طلب بود.

17-صدام از حمله به ایران چه قصدی داشت؟ قصد داشت با حمله به ايران،غارت منابع اقتصادی و اهانت به فرهنگ و اعتقادات دينی ملت ما، استقلال و عزت ما را زير پا بگذارد.

18-چرا ملت ایران در در مقابل حمله صدام و حامیان ساکت ننشستند؟زیرا صدام و حامیان او نمی دانستند که وقتی پای اعتقادات و استقلال سرزمين ايران در ميان باشد، ملت ما ساکت نمی نشيند و با تمام توان ايستادگی و مقاومت می کند.

19- با استفاده از نقشه، شهرهای اشغال شده توسط ارتش صدام را در جدول زير بنويسيد.

پاسخ دانش آموز

نتیجه بحث کلاس

20-اعتماد و اطمینان امام خمينی به عنوان رهبر و راهنمای مردم از کجا سر چشمه می گرفت؟ امام خمينی به عنوان رهبر و راهنمای مردم با اعتماد و اطمينانی که از ايمان او به قدرت خداوند سرچشمه می گرفت،

21-امام خمینی (ره) ملت بزرگ ايران را به چه چیزی دعوت کردند؟به ايستادگی و نترسيدن از دشمن دعوت نمودند.

22- امام خمینی (ره) در مورد حمله صدام به کشور به ملت ایران چه

فرمودند؟ «من از ملت بزرگ ايران خواهانم که در هر مسئله ای که پيش می آيد، قوی باشند، قدرتمند باشند، متکی به خدای تبارک و تعالی باشند و از هيچ چيز باک نداشته باشند. ما از آن قدرت های بزرگ نترسيديم ، اين] صدام ] که قدرتی ندارد، عراق که چيزی نيست.

23- خرمشهر مظهر پايداری و مقاومت مردم ايران در طول هشت سال دفاع مقدس شد.

24-چرا خرمشهر مظهر پايداری و مقاومت مردم ايران در طول هشت سال دفاع مقدس شد؟ زيرا پير و جوان خرمشهری و نيز رزمندگانی که از شهرهای مختلف ايران خود را به آنجا رسانيدند، در مقابل چند لشکر مجهز به توپ و تانک دشمن برای حفظ اين شهر مقاومت کردند.

25-يکی از رزمندگان، نوجوان در زمان حمله به خرمشهر را نام ببرید. بهنام محمدی بود.

26- بهنام محمدی در زمان حمله عراق به خرمشهر چه کارهایی را انجام

می داد؟ که با وجود سن کم و جثهٔکوچک،مردانهدرمقابلدشمن ايستادگی کرد.غالباً سرکوچه ها و خيابا نهای فرعی به ديده بانی می پردازد و بچه ها را از نقاط نفوذ دشمنان مطلع می سازد. علاوه بر اين، با شجاعت، زرنگی، شادابی و حرف های بچگانه به رزمندگان روحيه می بخشد.

27-بهنام محمدی چگونه به شهادت رسید؟ براثر ترکشی که به قلب کوچکش اصابت کرده است، به شهادت رسید

28- خرمشهر در چه تاریخی و پس از چند روز به اشغال ارتش صدام در آمد؟ سرانجام در روز چهارم آبان ماه ١٣٥٩ خرمشهر قهرمان که شاهد ايستادگی و حماسه آفرينی فرزندان رشيد ملت ايران بود، پس از ٣٤روز مقاومت و پايداری به اشغال ارتش صدام درآمد.

29- پس از سقوط خرمشهر، اشغالگران برروی ديوارهای شهرچه نوشتند؟ ( جئنا لنبقی » (آمده ايم تا بمانيم). مطبوعات رژيم صدام نيز به صورت رسمی اعلام کردند. « محمّره (خرمشهر) سرزمين اجدادی ماست و نيروهای مسلح عراق آن شهر را برای ابد باز پس گرفتند

30-صدام پس از پيروزی در خرمشهر چه ادعای کرد؟ « اگر ايرانی ها بتوانند خرمشهر را پس بگيرند، من کليد شهر بصره را به آن ها خواهم داد

31- به نظر شما ايمان به خدا چه رابطه ای با استقامت و پايداری مردم در برابر دشمنان دارد؟

پاسخ دانش اموز

نتیجه بحث کلاس

32- دستور شکسته شدن محاصره آبادن را چه کسی صادر کرد؟امام خمينی( ره)

33-محاصره آبادان چگونه درهم شکسته شد؟ با پيام امام خمینی ( ره ) نيروهای رزمندهٔارتشوسپاهبههمراهرزمندگانبسيجیدرمهرماه١٣٦٠در عملياتی به نام « ثامن الائمه » برخی از مناطق اشغال شده را آزاد نموده و محاصرهٔآبادان رادرهم شکستند.

34-محاصره آبادان بدست چه کسانی شکسته شد؟نيروهای رزمندهٔارتشوسپاهبههمراهرزمندگانبسيجی

35-محاصره آبادان در چه تاریخی و در چه عملیاتی شکسته شد؟ در مهر ماه ١٣٦٠ درعملياتی به نام « ثامن الائمه »

36-افزایش خودباوری و اعتماد به نفس فرماندهان و رزمندگان در عملیات ثامن الائمه باعث چه چیزی شد؟ باعث شد تا نيروهای رزمنده با ايمان و توکل بر خدا در چند عمليات متوالی، بخش های ديگری از مناطق اشغال شدهٔ کشورمان را از متجاوزان پس بگيرند.

37-اعتراف دشمنان را پس ازعمليات های متوالی رزمندگان بنویسید. دشمنان اعتراف کردند که متجاوزان در مقابل ايمان و جهاد رزمندگان توان مقاومت ندارند. يک نيروی عجيب و غريب نظامی از سربازان حرفه ای، روحانيان، شبه نظاميان محلی و بچه های مدرسه ای ١٣ ساله که همگی با يک التهاب اسلامی شديد به يکديگر متصل می شوند، بن بست طولانی جنگ خليج فارس را با تارومار کردن نيروهای سنگر گرفته عراقی شکستند.

38-آزاد سازی خرمشهر از چه تاریخی و با چه عملیاتی آغاز شد؟ عمليات بيت المقدس به منظور آزادسازی خرمشهر در تاريخ 10/2/1361 آغاز شد.

39-آزاد سازی خرمشهر در چند مرحله و چند روز طول کشید؟ آزاد سازی خرمشهر در چهار مرحله که جمعاً ٢٣ روز طول

40- متجاوزان در مقابل ايمان و ارادهٔ رزمندگان اسلام توان مقاومت خود را از دست دادند.

41-ارتش صدام با دادن تلفات زياد و به اسارت درآمدن بيش از ١٨٠٠٠ نفر از نيروهايش درهم شکست.

42- خرمشهر در چه تاریخی آزاد شد؟ در تاريخ سوم خرداد ماه سال ١٣٦١ خرمشهر قهرمان آزاد شد

43-پس ازآزاد سازی خرمشهرپرچم ایران در کجا به اهتزاز در آمد؟ پرچم مقدس جمهوری اسلامی ايران بر فراز گلدسته های مسجد جامع خرمشهر به اهتزاز درآمد.

44-چرا امام خمينی (ره) پس از فتح خرمشهر به دست رزمندگان اسلام فرمود: « خرمشهر را خدا آزاد کرد. »

پاسخ دانش آموز

نتیجه بحث کلاس

 

45-چند مورد از عمليات های مهم که موجب اآزاد سازی مناطق مختلف کشور شده را نام ببرید.

١- عمليات خيبر

٢- عمليات بدر

٣- عمليات کربلای ١

٤- عمليات کربلای ٥

۴۶- درعمليات خيبر چه مناطقی از کشور آزاد شد؟ در اين عمليات جزيره

مجنون به مساحت ١٦٠ کيلومتر مربع آزاد شد.

47-در عمليات بدر چه مناطقی از کشور آزاد شد؟ در اين عمليات بخش وسيعی از مناطق مهم و نفت خيز هورالهويزه و چندين روستای منطقه آزاد شد.

48-درعمليات کربلای ١ چه شهری از متجاوزین پس گرفته شد؟ درعمليات کربلای يک شهر مرزی مهران از متجاوزين پس گرفته شد.

49- عمليات کربلای 5 در چه منطقه ای وبه مد تی طول کشید و چه چیزهای از متجاوزین از بین رفت؟ در عمليات کربلای ٥ که در منطقه شلمچه انجام شد و ٤٥ روز طول کشيد، ماشين جنگی دشمن منهدم شد و تعداد زيادی از نيروهای متجاوزين از بين رفتند.

50-قطعنامه ٥٩٨ شورای امنيت سازمان ملل متحد در چه تاریخی از سوی ایران پذیرفته شد؟ در مرداد ماه سال ١٣٦٧ با پذيرش قطعنامه توسط ايران و عراق، جنگ هشت ساله به پايان رسيد.

51-چرا در جنگ 8 ساله خود را پیروز میدان جنگ می دانیم؟

زيرا: ١- مهم ترين هدف دشمنان از تحميل جنگ هشت ساله، ساقط کردن نظام جمهوری اسلامی ايران بود که با دفاع قهرمانانۀمردمميهن،بهاينهدف نرسيدند.

٢- هدف دشمنان از تجاوز به ايران، جداکردن خوزستان از ميهن عزيز ما بودکه با ايثارگری ها رزمندگان، موفق به اين عمل نشدند.

٣- هدف دشمنان ما لغو قرارداد ١٩٧٥ الجزاير ١ و از بين بردن حقّ حاکميت ايران بر اروند رود بود که با مقاومت و پايداری ملت ما اين هدف هم تحقق پيدا نکرد.

٤- ما در اين جنگ اجازه نداديم حتی يک وجب از خاک ميهن مان در اشغال متجاوزان باقی بماند.

52-مهم ترین هدف دشمن از تحمیل جنگ هشت ساله علیه ایران چه بود؟ ساقط کردن نظام جمهوری اسلامی ايران بود که با دفاع قهرمانانۀ

مردم ميهن، به اين هدف نرسيدند.

53- عوامل دفاع و پايداری ملت ایران باعث شد که هيچ يک از اهداف دشمنان تحقق پيدا نکند.

54-دردوران دفاع از کشور مردمی که توان حضوردر جنگ را نداشتند چگونه از رزمندگان حمایت می کردند؟ با ارسال کمک های نقدی و غيرنقدی و پشتيبانی های معنوی، فرزندان اين آب و خاک را ياری و حمايت کردند.

55-چرا زن و مرد و پير و جوان ملت ایران در دفاع از کشور در کنارهم بودند؟ تا پرچم سه رنگ ميهن عزيز ما همچنان همراه با سرود جمهوری اسلامی ايران به اهتزاز درآيد.

56-ما مردم ایران دوران هشت ساله جنگ تحميلی را « دفاع مقدس» می دانیم.

57-چرا ما دوران هشت ساله جنگ تحميلی را دفاع مقدس می دانیم؟

١- هشت سال دفاع ما برای حفظ استقلال و تماميت ارضی کشور بود.

٢- استقامت ما در برابر ظالمين، اطاعت از فرمان خداوند برای دفع فتنه بيگانگان بود.

٣- هشت سال مقاومت ما به منظور حفظ دين، قرآن و انقلاب اسلامی بود.

٤- هشت سال ايستادگی ما برای دفع تجاوز دشمن و رسيدن به صلح و امنيت بود.

58-دستاوردهای هشت سال دفاع مقدس به چند دسته تقسیم می شوند؟ دستاوردهای داخلی و بین المللی

59-دستاوردهای داخلی هشت سال دفاع مقدس را نام ببرید.

1- اعتماد به نفس و خودباوری

٢- تولد تفکر بسيجی

٣- پيشرفت در صنايع دفاعی کشور

٤- کسب تجارب نظامی

٥- ترويج فرهنگ ايثار و شهادت

٦- نقش آفرينی مساجد در دفاع از ميهن

60-هشت سال دفاع مقدس چگونه باعث اعتماد به نفس و خودباوری در ایرانیان شده است؟ زیرا درطول دوران دفاع مقدس به امکانات دفاعی نياز داشتيم و با توجه به اين که غالب کشورها از فروش اين امکانات به ایران خودداری می کردند، به اين نتيجه رسيديم که بايد توانمندی های خود را باور کنيم و با تکيه بر ايمان و توکل بر خدا و تلاش و کوشش، نيازهای جنگ را برطرف و از ميهن دفاع کنيم.

61-تفکر بسيجی چگونه در ایران متولد شد ؟ تفکر بسيجی در مدرسه عشق و جهاد امام خمينی به وجود آمد و تربيت شدگان اين مدرسه، زيباترين حماسه های ايثار و شهادت را در دوران دفاع مقدس خلق کردند.

62- جنگ چگونه موجب پيشرفت درصنايع دفاعی کشور شده است؟ جنگ باعث شد تا بسياری از نيازهای دفاعی کشور را خودمان تأمين کنیم. و ما اکنون توان ساخت انواع تجهيزات دفاعی برای کشور، هم چون موشک های دوربرد را داشته باشيم.

63- تلاش های جوانان مؤمن ميهن کشور در جنگ باعث پديد آمدن چه جمله زيبای شد؟ نيازهای ما بايد به دست خودمان برطرف گردد.

64-نيروهای سپاهی و بسيجی کشور درجنگ چه تجارب نظامی را کسب کردند؟ نيروهای سپاهی و بسيجی کشور در زمان تهاجم صدام، تجربه دفاع نظامی در مقابل دشمنان را نداشتند اما در طول هشت سال جنگ تحميلی با تکيه بر ايمان و تلاش فراوان، رزمندگان توانمندی شدند که بزرگ ترين عمليات های نظامی را طراحی و اجرا می کردند.

65-ارتشيان ایران در زمان جنگ چه عملیات های را طراحی و اجرا کردند؟ ارتشیان مؤمن و ميهن دوست که تا آن زمان توانمندی و معلومات نطامی خود را در ميدان مبارزه با دشمن تجربه نکرده بودند در طول دوران دفاع مقدس توانستند سخت ترين عمليات های زمينی، دريايی و هوايی را در ميدان های دفاع از ميهن طراحی و تجربه کنند و از آن سربلند بيرون آيند.

66- جنگ، ظاهری زشت و ترسناک دارد.

67-رزمندگان ايثارگر ما در طول هشت سال مقاومت و پايداری، چه صحنه های زيبايی پديد آوردند؟ آن ها ميدان مرگ را به صحنهٔدعا ونيايش با پروردگار خود تبديل کردند. دليرمردان از قدرت دين درجهت تقويت ايمانشان برای دفاع از وطن استفاده کردند و به جهانيان ثابت نمودند که با سربند( یا زهراء » ، « یا حسین » و با شعار « الله اکبر » می توان در مقابل هر متجاوزی ايستادگی کرد.

68-دليرمردان از قدرت دين در جهت تقويت ايمانشان برای دفاع از وطن استفاده کردند.

69- رزمندگان ايثارگر چگونه به جهانيان ثابت نمودند که می توان در مقابل هر متجاوزی ايستادگی کرد؟ با سربند « یا زهراء » ، « یا حسین» و با شعار « الله اکبر» می توان در مقابل هر متجاوزی ايستادگی کرد.

70- نقش آفرينی مساجد را در دفاع از ميهن بنویسید. در دوران هشت سال دفاع، مساجد پايگاه بزرگی در ترويج فرهنگ ايثار و شهادت، اعزام نيروهای بسيجی، جمع آوری کمک های مردمی و برای کمک به مدافعان ميهن بودند.

71-مساجد از ابتدای ظهور اسلام در نشر معارف اسلامی نقش تعيين کننده ای داشته اند.

72-در جنگ چه زیان هایی بر کشور وارد شد که مهین از اشغال تجاوزگران پاک گردید؟ زيان های اقتصادی و سرمايه های معنوی فراوانی را از دست داده شد.

73-در دوران جنگ تحميلی چند نفراز رزمندگان مقاوم به شهادت رسيدند تا استقلال ميهن اسلامی حفظ شود؟ بيش از ١٨٨٠٠٠ نفر

74-دردوران جنگ چند نفر از جان برکفان ميهن به درجه جانبازی رسيدند؟ بيش از ٤٠٠٠٠٠ نفر از تا ارزش های به دست آمده از انقلاب اسلامی استمرار يابد.

75- در دوران دفاع مقدس چند نفراز مدافعان با ايمان سرزمين اسلامی ايران به اسارت ارتش صدام درآمدند؟ بيش از ٤٢٠٠٠ نفر که با مقاومت جانانه خود در دوران اسارت، کشور و ملت ما را سربلند نمودند

76- ما چگونه می توانيم قدردان خون شهدا و ايثارگری جانبازان و آزادگان ميهن خود باشيم؟

پاسخ دانش آموز

نتیجه بحث کلاس

 

درس ششم

مردان مبارز

1-درطول تاريخ بشر، انسان های موحد نسبت به اعتقادات خود چگونه بودند؟تعدادیازانسان های موحد به دليل شرايط حاکم برجامعه خود، يکتاپرستی خويش را به کلی پنهان می کردند وتعدادی نيز،که معمولاً در اقليت بودند، سعی می کردند تا پرستش خدای يگانهرا در ميان خويشان و اطرافيان خود تبليغ نمايند. آن هابرای تبليغ اعتقاداتشان گاهی جان خود را نيز ايثار می کردند اماحاضر نبودنداز اعتقادات خود دست بردارند.

2- ظهور حضرت محمد (ص) پيامبر اسلام را آغازگر چه چیزیمی دانیم؟با ظهور حضرت محمد (ص) دوران ديگری از مبارزه باظلم و جهل و بت پرستی و تبليغ پرستشخداوند يکتا آغاز شد.

3-چند نفر از یاران پیامبر را بیش تر یاری می کردند رانام ببرید؟سلمان، عمار ياسر، ابوذر و مقداداينان جزء اصحاب رسول اللّٰهبودند

4-در بين چهار يار ارزشمند وبا وفای پيامبر،کدام یک برایایرانیاندارای جایگاه ویژه ای است؟سلمانفارسی

5- سلمان فارسی کیست ؟سلمان فارسیيکی از آن مردانمؤمن و مبارزی است که از دوراننوجوانی همواره تشنه حقيقتو به دنبال گوهر هدايت بود تا به ساحل سعادت و رستگاری برسد.

6- سلمان فارسی برایرسیدن به هدف خود چه کرد؟ او سال های زياد از عمرش را برای رسيدن به حقيقت و سعادت سپری کرد. رنج سفر، دوری از وطن وخويشاوندان، تحمل بردگی و سختی های زندگی، بهای سنگينی بود که اينبزرگ مرد برایرسيدن به گمشده اپرداخت تا سرانجام به مقصود رسيد.

7- به سوالات زیر پاسخ دهید:

- محل تولد سلمان فارسی ؟ درناحیه « جی » اصفهان متولد شد.

- نام دیگر سلمان فارسی ؟نام دیگر اوروزبه بود.

- آیین خانواده او ؟او در خانواده ایبا آيين زردشتی بزرگ شد.

8- روح پاک و پرسشگر روزبه او را به سمت آيينمسيحيت سوقداد.

9- چرا روزبه (سلمان فارسی ) توسط پدرش در خانه زندانی شد؟زیرا روزبه (سلمان فارسی ) به سمت آيينمسيحيت رفت. به همين جهت، پدرش که از صاحب منصبان دين زردشت بود از اين تصميم فرزند به شدت خشمگين شد و روزبه را درخانه زندانی کرد.

10-روزبه (سلمان فارسی) چگونه از مبعوث شدن پیامبر اسلام مطلع شد؟زمانی که از يک راهب مسيحیشنيد به زودی پيامبریدرسرزمين حجاز مبعوث میشود.

11-کاروانيان در بين راه روزبه را به مردی يهودی فروختند.

12-روزبه چگونه به یثرب ( مدينة النّبی ) آمد؟وقتی که مرديهودی روزبهرا به يکی ديگراز هم کيشان خود در نزديکی يثرب،که در آن زمان مدينة النّبی نام گرفته بود، فروخت. به یثرب آمد.

14- روزبه چگونه از آمدن پیامبر به مدینه مطلع شد؟پسرعمویاربابششنيد که پيامبر خاتم به مدينه آمده است.

15- روزبه، به پیامبر ( ص) درپايان سخنانش چه گفت ؟گفت ای رسول خدا « اگرچه من برده ای بيش نيستم و هيچ مال و ثروتی ندارم امامیخواهم يکی از ياران و اصحاب شما باشم، پس اسلام را به من عرضهکن

16- روزبه چه موقع توسط چه کسی تغییر نام یافت ؟وقتی اوليننمازشرا پشت سر رسول خدا خواند، پيامبر ) ص( او را سلمانناميد.

17- سلمان فارسی چه موقع زيباترين احساس تمام عمرش راتجربه کرد؟وقتی اوليننمازش را پشت سر رسول خدا خواند.

18- سلمان فارسی چگونه از بردگی آزاد شد؟حضرت محمد (ص) باکمک اصحابش و با پرداختمقدار زيادی طلاو کاشت چهل نهال خرما،خواستهٔاربابسلمانرابرآوردهکردواوتوسط پيامبر خدا از بند بردگی آزادشد.

19- سلمان مشاوریامينو ياریفداکاردر خدمت اسلام و رسول گران قدرشبود.

20- دستورحفر خندق (کانال) در اطراف شهر مدينه را چه کسی مطرحنمود؟سلمانفارسی

21- پيامبر رحمت حضرت محمد (ص) درمورد سلمان چه فرموند؟ سلمان از ما اهل بيتاست.

22- سلمان فارسی در پاسخ سوال یکی از مسلمانان مورد اصل و نَسَبش چه گفت؟من مسلمانم، بنده ایاز بندگان خداوند يکتا، من گمراه بودم، خدايم با محمد هدايتم نمود،برده بودم خداوند توسط محمد آزادم کرد. فقير و بی چيز بودم بهدست محمد بی نيازم کرد

23- وقتی پيامبر متوجه پاسخ سلمان در مورد اصل و نَسَبش شد،خطاب به مسلمانان چه فرمود؟ایقريشيان! نسب افتخارآٰميز

هرکس دين اوست، مردانگی هر کس خلق و خو وشخصيت اوست و اصل و ريشٴههرکسعقلوفهماوست.

24-سلمان پس از رحلت رسول خدا هم هميشه در کنار امام علی(ع )بود.

25- اولین حلقه شیعیان امام علی (ع) را چه افرادی تشکیل دادند؟سلمان به همراه ابوذر، مقداد وعمار ياسر اولين حلقهٔشيعيان امام علی را تشکيل دادند.

26- سلمان چگونه به استانداری مدائن منصوب گردید؟پس از فتح ايران، خليفهٔدومبامشورتامامعلی (ع) سلمان را به استانداری مدائن منصوب کرد.

27- حضرت علی(ع) از پيامبر نام سه نفر که بهشت مشتاق آنها است را سؤال کرد رسول خدا چه پاسخ داد؟ای علی تو از آنان و بلکه اولين آن ها هستی، پس از تو سلمانفارسی است که ياور و پيرو خوبی برای تو خواهد بود و بعد ازسلمان، عمار ياسر است که همواره همراه تو خواهدبود.

28- سلمان فارسی در چه سالیدنیای خاکی را وداع گفت؟در سال ٣٥ هجری ، پس از سا لها همراهی باپيامبرو امام علی (ع)

29- سلمان چند سال استاندارمدائن بود؟سلمان 20سال استاندار مدائن بود.

30- چه کسی بر پیکر سلمان نماز خواند؟امام علی (ع) بر پيکر پاک اين يار هميشه همراه پيامبرنمازخواند.

31- مرقد شريف سلمان در کجاست ؟ در مدائن واقع در ٢٠ کيلومتری بغداد و درنزديک طاق کسری قرار دارد.

32- مردانی که برای پيشرفت کشور، ترويج فرهنگ اسلامی و

سربلندی مردم تلاش می کردند را بنویسید. روحانيان، عالمان و دانشمندان، شاعران و نويسندگان، واليانخدمتگزار، مجاهدان و آزادی خواهان، سربازان ميهنو

33- چند نمونه از بزرگ مردانی که برای آبادانی کشور تلاش میکردند را نامببرید. شيخ مرتضی انصاری، ميرزای شيرازی، سيدجمال الدين اسدآبادی، حکيم فردوسی طوسی،سعدی شيرازی، ستارخان، باقرخان، رئيس علی دلواری،اميرکبير، ميرزاکوچک خان جنگلی، و

34- هدف از تلاش همه ی بزرگ مردان تاریخ ایران اسلامی چه بوده است؟همگی برای آبادانی وسرافرازی ميهن، گسترش دين و عدالت، رهايی کشور از مستبدان داخلی واستقلال ايران در مقابل نفوذ و دخالت بيگانگان تلاش فراوان نموده اند.

35- در دوران معاصرهدف انسان های آزاده ای چه بودهاست؟ تادر مقابل دين ستيزی و ظلم و ستم حاکمان پهلویايستادگی کنند

36- مردان بزرگ چه مشکلاتی را درحفظ انقلاب و اسلام تحمل کردند؟آن ها رنج و سختی دورانمبارزه، زندان، شکنجه و شهادت در راه خدا را انتخاب کردند تا ثابت کنند کهدين خواهی مردم و حفظ استقلال ايران اسلامی چراغ روشنی است کههرگز خاموش نخواهد شد.

37- چند نمونه از مردان مومن و مبارزمیهن اسلامی را نامببرید. شهيد مدرس، شهيد نواب صفوی، شهيد سيدعلیاندرزگو، شهيد رجايی و از اين دسته مردان مؤمن و مبارزميهن ما هستند.

38- به سوالات زیر پاسخ دهید:

- مهدی باکری درچه سالی و درکجا متولد شد؟در سال ١٣٣٣ در مياندوآب پسری ديده به جهانگشود

- مهدی باکری درچه سالی ودر چه رشته ای و در کجا فارغ التحصیل شد؟درسال ١٣٥١ با ديپلم رياضی دورهٔدبيرستان را در اروميه به اتمام رساند.

- مهدی باکری درچه سالی و در چه رشته ای وارد دانشگاه شد؟ درسال ١٣٥٦ از دانشگاه تبريز در رشتهٔمهندسی مکانيک فارغ التحصيل شد.

39- برادر بزرگ تر مهدی، به نام علی باکری، در سالی بهشهادت رسید؟در سال ١٣٥٣ به علت مبارزاتسياسی با رژيم شاه توسط ساواک به شهادت رسيد

40- برادر کوچک تر مهدی باکری در چه عملیاتی و درچه تاریخیبه شهادت رسید؟در اسفند سال ١٣٦٢ ، درعمليات خيبر، برادر کوچک تر مهدی باکری، به نام حميد، که معاوناو در لشکر عاشورا بود به شهادت رسيد.

41- شهادت مهذی باکری شامل چند مرحله می باشد؟تيرخورد، آر.پی.جی خورد، آتش گرفت، غرق شد و جنازه اشبه دست خانواده اش نرسيد.

42- مهدی باکری ر چه تاریخی به شهادترسید؟ در روز ٢٥اسفند ١٣٦٣ در حالی کهجسم پاکش در اعماق آب ها فرومیرفت،روح بزرگش به شهدای کربلا پيوست

43- شهید عباس بابایی ذر چه تاریخی و در کجا متولد شد؟در آذر ماه سال ١٣٢٩ در قزوين به دنياآمد.

44- شهید عباس باتبایی در چه رشته ای و درکجا تحصیل کرد؟در رشته خلبانی و در سال ١٣٤٨ به آمريکااعزام شد.

45- شهید عباس بابایی در مورد نرفتن به مکه چه گفتن؟مکۀمن اين مرز و بوم است. مکۀمنآبهایگرمخليجفارس و کشتی هايی است که بايد سالم از آن عبورکنند.

46-شهید عباس بابایی در چه تاریخی به شهادت رسید؟ جمعه ١٥ مرداد ماه سال ١٣٦٦ تبريز،پايگاه دوم شکاری، ساعت ٨:٣٠ صبح عيدقربان

47- شهید عباس بابایی در پاسخ سرهنگ نادری در مورد روز عید قربان چه گفتند؟شهید عباس بابایی باصدايی آرام گفت: عید قربان روز بزرگی است. روزی است که اسماعيلبه مَسلَخ (قتلگاه)عشق رفت.نویسنده : پورچی

اسلایدر